Viðskiptaskilmálar
Orkusölunnar EHF.

1. Gildissvið

Hér á eftir fara almennir viðskiptaskilmálar Orkusölunnar ehf. („Orkusalan“), kt. 560306-1130, Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík, sem gilda skulu um öll viðskipta- og samningssambönd Orkusölunnar og viðskiptavina hennar, þ.á m. raforkusölusamninga, nema um annað sé sérstaklega samið. Viðskiptaskilmálar þessir skoðast m.a. sem staðlaðir samningar um viðskipti með raforku milli sölufyrirtækis og almenns notanda samkvæmt 4. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 1050/2004. Þegar viðskiptavinur gerir raforkusölusamning við Orkusöluna um kaup á raforku, hvort sem slíkur samningur er gerður skriflega, munnlega eða með rafrænum hætti, þá samþykkir viðskiptavinur að viðskiptaskilmálar þessir gildi um samninginn. Greiðsla fyrsta rafmagnsreiknings er ennfremur staðfesting á viðskiptasambandi og gildi viðskiptaskilmála þessara. Um sölu Orkusölunnar á raforku til viðskiptavina gilda raforkulög nr. 65/2003 og reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar nr. 1050/2004 með síðari breytingum. Raforkusala er undanþegin ákvæðum laga um neytendakaup nr. 48/2003 og laga um lausafjárkaup nr. 50/2000. Það athugast að viðskiptaskilmálar þessir taka eingöngu til sölu á raforku, en ekki flutnings og dreifingar hennar, enda aðrir aðilar en Orkusalan sem sjá um og bera ábyrgð á flutningi og dreifingu raforku.

2. Notkun, verð og greiðsluskilmálar

Með gerð raforkusölusamnings við Orkusöluna þá samþykkir viðskiptavinur að veita Orkusölunni umboð til að afla upplýsinga um raforkunotkun viðskiptavinar frá viðkomandi dreifikerfi. Umboðið nær meðal annars til upplýsinga um númer veitu og mælis, dreifisvæði, heimilisfang, núverandi söluaðila raforku að hluta til, dreifiveitutaxta, áætlaðri ársnotkun, meðalnotkun, síðasta álestri, mæliaðferð, stöðu mælis, margföldunarstuðli og stafafjölda. Ef um tímamældar veitur er að ræða þá eru tímagildin afhent allt að 24 mánuði aftur í tímann. Raforkunotkun viðskiptavinar, við gerð raforkusölusamnings, er notuð til að ákvarða áætlun um orkunotkun. Sé um að ræða nýjan viðskiptavin sem ekki hefur áður keypt raforku er Orkusölunni heimilt að áætla notkun hans með hliðsjón af sambærilegri notkun. Ef ekki er um annað samið þá fer verð Orkusölunnar fyrir sölu á raforku til heimila og fyrirtækja eftir gildandi verðskrá Orkusölunnar hverju sinni (kr./kWst.). Verðskrána er að finna á heimasíðu Orkusölunnar en auk þessa birtist verðið á reikningum frá Orkusölunni. Jafnframt geta viðskiptavinir óskað eftir upplýsingum um gildandi verð hverju sinni frá Orkusölunni. Auk þess að tiltaka verð sín í verðskrá innheimtir Orkusalan skatta og gjöld vegna raforkunotkunar samkvæmt gildandi löggjöf. Orkusalan sendir viðskiptavinum sínum reikninga mánaðarlega vegna raforkunotkunar. Gjalddagi reiknings skal vera 2. hvers mánaðar eða fyrsta virka dag þar á eftir. Orkusalan áskilur sér rétt til þess að innheimta greiðslugjald vegna reikninga sem sendir eru til viðskiptavina. Greiðslugjaldið skal koma fram á reikningum og birtast í verðskrá. Ef viðskiptavinur er, með gerð raforkusölusamnings við Orkusöluna, að skipta um söluaðila raforku þá tekur samningurinn gildi í samræmi við 9. kafla Netmála Landsnets hf., sbr. B6 skilmálar um samskipti milli aðila á raforkumarkaði með grunn-, mæli- og uppgjörsgögn. Segir m.a. í skilmálunum að skeyti um skipti á sölufyrirtæki þurfi að berast dreifiveitu fyrir 1. dag mánaðar eigi skipti á sölufyrirtæki að taka gildi næstkomandi mánaðamót.

3. Uppsögn samnings

Raforkusölusamningar Orkusölunnar og viðskiptavina eru ótímabundnir nema um annað sé samið. Báðum aðilum samningsins er heimilt að segja upp raforkusölusamningnum með eins mánaða fyrirvara, nema um annað sé sérstaklega samið, og tekur uppsögnin gildi 1. næsta mánaðar frá tilkynningu þar um.

4. Innheimta, dráttarvextir og stöðvun orkuafhendingar

Sé reikningur frá Orkusölunni ekki greiddur á gjalddaga reiknast af kröfunni dráttarvextir samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001 frá gjalddaga og til greiðsludags. Orkusalan innheimtir allar fjárkröfur sem falla í gjalddaga eftir þeim reglum sem gilda um innheimtu þeirra hverju sinni. Auk dráttarvaxta innheimtir Orkusalan allan innheimtukostnað samkvæmt gildandi reglum. Orkusalan sendir, eftir gjalddaga, skriflega áskorun til viðskiptavinar um að greiða raforkuskuld ásamt viðvörun um það að ef ekki verði greitt muni Orkusalan stöðva orkuafhendingu í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 1050/2004, sbr. einkum 10. gr. Sé ekki greitt á gjalddaga, þá hefur Orkusalan heimild til þess, með fulltingi dreifiveitu, að stöðva orkuafhendingu til viðskiptavinar, þar til reikningur er að fullu greiddur ásamt kostnaði. Heimild er í 43. gr. raforkulaga nr. 65/2003, sbr. 10. tölul. 1. mgr. 1. gr. laga um aðför nr. 90/1989, til aðfarar fyrir kröfunni án undangengis dóms eða sáttar.

5. Riftun

Orkusölunni er heimilt að rifta raforkusölusamningi við viðskiptavin greiði hann ekki í kjölfar áskorunar um greiðslu reiknings, í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 1050/2004, sbr. 11. gr.

6. Ábyrgðarreglur

Skaðabótaréttur viðskiptavinar og Orkusölunnar skal ætíð takmarkast við beint tjón. Óbeint tjón, þ.á m. samningshagsmunatjón, fæst því ekki bætt. Orkusalan ber ekki ábyrgð á tjóni sem rekja má til óviðráðanlegra atvika (Force Majeure), svo sem vegna orkuskorts, styrjalda og náttúruhamfara, þ.á m. óveðurstjóns. Orkusalan ber ekki ábyrgð á þeim skyldum sem hvíla á flutningsfyrirtæki orku og dreifiveitu, samkvæmt raforkulögum nr. 65/2003, svo sem ef grípa þarf til skömmtunar á raforku til notenda ef framboð er ekki fullnægjandi. Tengisamningur við dreifiveitu er ekki hluti samnings viðskiptavinar og Orkusölunnar. Dreifiveita ber m.a. ábyrgð á uppsetningu, rekstri og viðhaldi mælibúnaðar sem og söfnun, leiðréttingu, staðfestingu og dreifingu mæligagna. Viðskiptavini ber að virða skilmála dreifiveitna og Landsnets hf., sbr. og gildandi Netmál Landsnets hf. Ef erfiðleikar eru við orkuöflun er Orkusölunni heimilt, án þess að til bótaskyldu stofnist, að skerða afhendingu raforku. Orkusalan lætur vita af slíkri skerðingu fyrirfram eftir því sem unnt er.

7. Nýr notandi

Orkusalan áskilur sér rétt til þess að synja nýjum aðila, sem ekki hefur gert sérstakan samning við Orkusöluna, sem og nýjum notkunarstað núverandi viðskiptavinar, um afhendingu á raforku, svo sem ef raforkunotkun hans er þess eðlis að Orkusölunni er illkleift að afhenda umbeðið magn af orku, hann stendur í skuld við Orkusöluna, er skráður í vanskilum á vanskilaskrá, hefur verið úrskurðaður gjaldþrota o.þ.u.l.

8. Ágreiningur og varnarþing

Komi upp ágreiningur milli Orkusölunnar og viðskiptavinar þá skulu aðilar reyna að sætta ágreining. Verði sáttum ekki komið að skulu ágreiningsmál rekin fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

9. Breytingar á viðskiptaskilmálum

Orkusalan áskilur sér einhliða rétt til að breyta viðskiptaskilmálum þessum. Breytingarnar skulu birtast í uppfærðum skilmálum á heimasíðu Orkusölunnar og ásamt tilkynningu. Breytingar á viðskiptaskilmálunum taka gildi frá birtingu þeirra á heimasíðu Orkusölunnar.

10. Gildistaka

Viðskiptaskilmálar þessir taka gildi 1. janúar 2017.

Komdu í viðskipti