Persónuverndarstefna Orkusölunnar

Þessari stefnu Orkusölunnar um meðferð persónuupplýsinga er ætlað að útskýra hvernig Orkusalan safnar, notar, miðlar og verndar persónuupplýsingar viðskiptavina sinna og þeirra sem nota vefsíðuna okkar og upplýsa þig um réttindi þín í tengslum við persónuvernd (hér eftir vísað til sem „viðskiptavinir“ eða „þín“) og hvernig löggjöfin verndar þínar upplýsingar.

Orkusalan ehf., Urðarhvarf 8, 203 Kópavogur, er svokallaður ábyrgðaraðilid vinnslu og ber ábyrgð á persónuupplýsingum um þig (hér eftir vísað til sem „Orkusalan“, „við“, eða „okkar“ í þessari stefnu). Orkusalan virðir rétt þinn til einkalífs og gætir ítrasta öryggis og trúnaðar við meðferð persónuupplýsinga.

Persónuupplýsingar eða persónugreinanlegar upplýsingar merkir upplýsingar sem hægt er að rækja, beint eða óbeint, til tiltekins einstaklings.

Markmið þessarar persónuverndarstefnu er er að tryggja að meðferð Orkusölunnar á persónuupplýsingum sé í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs, sbr. m.a. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og ákvæði reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/679 sem áætlað er að innleiða í íslenska löggjöf á næstunni.

Við vinnslu persónuupplýsinga gætir Orkusalan ávallt að eftirfarandi meginreglum löggjafarinnar, þ.e.

 • að þær séu unnar með lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum hætti;
 • að þær séu fengnar í skýrt tilgreindum, lögmætum og málefnalegum tilgangi og ekki unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi;
 • að þær séu nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar;
 • að þær séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum;
 • að þær séu varðveittar í því formi að ekki sé unnt að bera kennsl á skráða einstaklinga lengur en þörf krefur miðað við tilgang vinnslu;
 • að þær séu unnar með þeim hætti að viðeigandi öryggi persónuupplýsinganna sé tryggt.

Það er mikilvægt að þú lesir þessa stefnu samhliða öðrum tilkynningum eða upplýsingum um meðferð persónuupplýsinga sem við kunnum að senda þér þegar við erum að safna eða vinna upplýsingar um þig, svo að þú sért meðvitaður um hvernig og af hverju við erum að nota þínar upplýsingar. Er persónuverndarstefna þessi til fyllingar öðrum tilkynningum en er ekki ætlað að ganga þeim framar.

Upplýsingar sem við söfnum um þig

Við söfnum, notum, geymum og flytjum mismunandi tegundir upplýsinga um þig og sem fara eftir sambandi okkar við þig og þeirri tegund þjónustu sem við veitum þér, en um er að ræða eftirfarandi flokka persónuupplýsinga:

 • Upplýsingar um persónu þína – upplýsingar eins og nafn, kyn og kennitölu.
 • Tengiliðaupplýsingar um þig – upplýsingar eins og heimilisfang, netfang, símanúmer, samskiptasaga s.s. á skilaboðaskjóðu Facebook, tölvupósta og í gegnum síma.
 • Fjárhagsupplýsingar – kreditkortaupplýsingar eða aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að hægt sé að innheimta gjald fyrir þjónustuna sem við veitum og endurgreiða viðskiptavini ef til þess kemur. Þetta kunna líka að vera upplýsingar sem nauðsynlegt er að afla í tengslum við vanskil viðskiptavinar.
 • Tækniupplýsingar – upplýsingar sem aflað er með vefkökum á heimasíðu orkusölunnar.
 • Notkunarupplýsingar – upplýsingar um það hvernig viðskiptavinur nýtir vefsíðuna okkar og aðra þjónustu sem Orkusalan bíður upp á.
 • Tengiliðaupplýsingar sem okkur er heimilt að nota í markaðslegum tilgangi – ef viðskiptavinur heimilar okkur að senda slíkar tilkynningar þá er þetta netfangið þitt eða sms.
 • Aðrar upplýsingar sem viðskiptavinir kunna að deila með okkur – það kann að vera að viðskiptavinir hafi deilt með okkur upplýsingum í gegnum samfélagsmiðla, þetta geta t.d. verið myndir, efni sem viðskiptavinur hefur gert aðgengilegt á samfélagsmiðlum og upplýsingar um þriðju aðila.

Orkusalan safnar jafnframt og deilir tölfræðilegum upplýsingum um viðskipti fyrirtækisins. Slíkar tölfræðiupplýsingar eru í grunninn byggðar á upplýsingum um viðskiptavini Orkusölunnar en þær eru hins vegar ekki persónugreinanlegar og teljast því ekki til persónuupplýsinga í skilningi laganna. Ef við tengjum hins vegar tölfræðilegar upplýsingar við persónugreinanlegar upplýsingar um viðskiptavini gildir þessi persónuverndarstefna um meðferð þeirra.

Hvernig öflum við upplýsinga um þig?

Orkusalan aflar upplýsinga um viðskiptavini sína með eftirfarandi hætti:

 • Upplýsingar beint frá viðskiptavininum – þetta eru upplýsingar eins og nafn, tengiliðaupplýsingar og fjárhagsupplýsingar sem viðskiptavinir veita okkur til þess að greiða fyrir þjónustuna. Þetta eru líka upplýsingar sem viðskiptavinir veita þegar þeir eiga í samskiptum við okkur í tengslum við þjónustuna, þegar þeir óska eftir þjónustu, senda ábendingu eða kvartanir, samþykkja að taka þátt í leik á okkar vegum, vera á póstlista eða svara spurningakönnunum.
 • Upplýsingar um veitta þjónustu – þetta eru upplýsingar um þá þjónustu Orkusölunnar sem viðskiptavinurinn nýtir sér, eins og upplýsingard um tegund þjónustu, orkunotkun, reikningssögu, reikningsupphæðir, skuldastöðu og önnur atriði sem tengjast reikningi viðskiptavinar.
 • Sjálfvirk upplýsingasöfnun vegna notkunnar á heimasíðunni okkar – við söfnum þessum upplýsingum með því að nota, vefkökur, veflogga og svipaða tækni en þetta eru upplýsingar um það hvernig viðskiptavinir nota heimasíðu Orkusölunnar. Við kunnum líka að fá tæknilegar upplýsingar um þig ef þú heimsækir aðrar vefsíður sem nýta vefkökur frá okkur. Þetta gerir okkur kleift að hanna vefsíðuna þannig að þær nýtist viðskiptavinum okkar sem best.
 • Upplýsingar frá þriðju aðilum og upplýsingar sem eru aðgengilegar almenningi – okkur kann að berast upplýsingum um viðskiptavini okkar frá hinum ýmsu þriðju aðilum, þetta eru t.d. upplýsingar frá dreifiveitum, Google analytics og öðrum fyrirtækjum eða stofnunum, t.d. CreditInfo, Fyrirtækjaskrá og Þjóðskrá, svo sem vegna mæligagna, símaskrárupplýsinga og lánstrausts. Einnig kunnum við að safna persónuupplýsingum af internetinu sem eru aðgengilegar almenningi, svo sem í gegnum leitarvélar Google og með notkun samfélagsmiðla.

Ef þú vilt takmarka, leiðrétta eða mótmæla vinnslu persónuupplýsinga biðjum við þig að hafa samband við okkur (sjá tengiliðaupplýsingar hér fyrir ofan) og við munum vinna úr beiðni þinni eins fljótt og unnt er, þó ekki síðar en einum mánuði eftir móttöku hennar.

Hvernig vinnum við með upplýsingar um þig?

Við notum persónuupplýsingar um viðskiptavini okkar einungis í lögmætum tilgangi. Oftast notum við upplýsingarnar í eftirfarandi tilgangi og með eftirfarandi hætti:

 • Þegar það er nauðsynlegt til að efna samning milli Orkusölunnar og viðskiptavinar.
 • Til að veita eða afhenda þá þjónustu og/eða vöru sem viðskiptavinur hefur keypt af Orkusölunni og veita viðskiptavini upplýsingar um framkvæmd þjónustu.
 • Til að upplýsa viðskiptavin um breytingar á þjónustu eða viðskiptaskilmálum
 • Til að reikningsfæra viðskipti viðskiptavinar
 • Til að svara fyrirspurnum viðskiptavinar.

Þegar viðskiptavinur hefur samþykkt að við notum upplýsingarnar, svo semd í markaðslegum tilgangi eða samkvæmt sérstöku samþykki hverju sinni. Getur m.a. verið um að ræða eftirfarandi vinnslu:

 • Til að upplýsa um tilboð annarra fyrirtækja, sem Orkusalan hefur hlutast til um að veiti viðskiptavinum Orkusölunnar sérstök tilboð
 • Til að bjóða viðskiptavini tilboð, nýja þjónustu eða þjónustubreytingu sem byggist á því hvernig viðskiptavinur notar þjónustu Orkusölunnar.

Við notum upplýsingar er varða sýndan áhuga viðskiptavinar á þjónustu eða upplýsingar um annan áhuga ef viðskiptavinur hefur upplýst um slíkt til þess að meta hvaða upplýsingar og þjónustu er líklegt að viðskiptavinur nýti sér og hafi áhuga á frekari upplýsingum.

 • Þegar það er nauðsynlegt vegna lagaskyldu sem hvílir á Orkusölunni.
 • Þegar það er nauðsynlegt vegna lögmætra hagsmuna Orkusölunnar eða annarra og grundvallarréttindi og frelsi viðskiptavinar verða ekki talin vega þyngra. Getur m.a. verið um að ræða eftirfarandi vinnslu:
 • Til að greina hvernig viðskiptavinir Orkusölunnar nota þjónustu og vörur Orkusölunnar og í hve miklu magni, til þess m.a. að stuðla að auknu vöruframboði og hagkvæmni fyrirtækisins.
 • Til að framkvæma rannsóknir, tölfræðisamantektir og til þess að fylgjast með notkun tæknikerfa Orkusölunnar.
 • Við athugun á skuldastöðu viðskiptavinar, svo sem hjá aðilum sem halda utan um slíkar upplýsingar og hafa með höndum innheimtu krafna.
 • Til að verndar kerfum Orkusölunnar, svo sem til að stuðla að ekki komi til hnökra eða truflunar, t.d. á álagstímum.
 • Til að vinna gegn ólögmætri háttsemi og til að bæta tjón.

Orkusalan gerir sitt besta til að bjóða viðskiptavinum upp á val varðandi notkun fyrirtækisins á persónuupplýsingum um þá. Við munum einungis nota persónuupplýsingar um viðskiptavini okkar í þeim tilgangi sem við upplýstum um þegar við söfnuðum þeim. Ef við teljum okkur þurfa að nota upplýsingarnar í öðrum og óskyldum tilgangi þá munum við upplýsa viðskiptavini okkar um það og á hvaða lagagrundvelli við teljum slíka notkun heimila.

Vinsamlegast athugið að við kunnum að nota upplýsingar um viðskiptavini í öðrum og óskyldum tilgangi án þess að upplýsa um það þegar að við teljum það heimilt samkvæmt lögum.

Vinnsla persónuupplýsinga vegna umsóknar um starf hjá Orkusölunni

Orkusalan er ábyrg fyrir vinnslu þeirra upplýsinga sem umsækjandi sendir inn vegna umsóknar á auglýstu starfi. Eftirfarandi upplýsingum er safnað vegna umsókna um starf:

 • Nafn og kennitala
 • Heimilisfang, símanúmer og tölvupóstfang
 • Ferilskrá, kynningarbréf og prófskírteini

Vinnsla á þessum persónuupplýsingum felur í sér mat á því hvort umsækjandi uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru vegna ráðningar í starf hjá fyrirtækinu. Upplýsingarnar eru ekki notaðar í öðrum tilgangi.

Hve lengi eru persónuupplýsingarnar geymdar?

Við geymum aðeins persónuupplýsingar um þig eins lengi og nauðsynlegt er og í samræmi við þann tilgang sem þeim var safnað, þ.m.t. til þess að uppfylla lagaskyldu og bókhaldsskyldu.

Til þess að meta hæfilegan geymslutíma fyrir persónuupplýsingar tökum við mið af umfangi, tegund og eðli upplýsinganna sem um ræðir, áhættuna af því að óviðkomandi fái aðgang að þeim eða nýti þær með óheimilum hætti, þann tilgang sem við vinnum persónuupplýsingarnar með og hvort við getum náð sama tilgangi með öðrum leiðum, auk viðeigandi lagaskilyrða.

Gögn um viðskiptavini Orkusölunnar eru almennt geymd meðan þú ert í viðskiptum við okkur og við geymum ekki gögn lengur en við teljum nauðsynlegt og lög gera ráð fyrird eftir að viðskiptasambandi lýkur. Gögn kunna þó að vera geymdar lengur ef málefnaleg ástæða er fyrir því eða lagaskylda.

Vefkökur

Líkt og fram hefur komið hér að framan þá notum við vefkökur til þess að aðgreina þig frá öðrum notendur vefsíðu Orkusölunnar. Vefkökur eru litlar textaskrár sem við vistum í vafranum þínum eða á harða disknum í tölvunni þinni ef þú samþykkir það. Vefkökur innihalda upplýsingar sem er síðan miðlað til harða disksins í tölvunni þinni. Vefkökurnar veita okkur upplýsingar um notendasögu viðskiptavina og hjálpa okkur að bæta upplifun notenda af síðunni.

Viðskiptavinur getur ákveðið hvort að hann leyfir sumar eða allar vefkökur með stillingum í netvafra. Ef viðskiptavinur kýs að leyfa ekki vefkökur þá kann hluti heimsíðunnar að verða óaðgengilegur. Smelltu hér til að sjá hvers konar vefkökur við notum.

Hvenær er upplýsingum um mig miðlað til þriðja aðila?

Orkusalan getur í ákveðnum tilvikum afhent persónuupplýsingar til utanaðkomandi aðila. Persónugreinanlegum upplýsingum um viðskiptavini Orkusölunnar kann að vera dreift til annarra fyrirtækja eða opinberra aðila, svo sem:

 • Til greiðsluþjónustufyrirtækja til að framfylgja greiðslu að beiðni viðskiptavinar.
 • Til fyrirtækja sem vinna með Orkusölunni að framfylgni reikningagerð og innheimtu, svo sem varðandi lánstraust eða skuldastöðu. Í þeim tilvikum er þó aðeins um að ræða reikningstengdar upplýsingar, svo sem um ákveðin viðskipti, skuldastöðu og skuldasögu. Komi til þessa undirgangast þessir aðilar trúnaðarskyldur vegna þeirra persónuupplýsinga sem veittar eru.
 • Til ráðgjafa okkar sem eru þá vinnsluaðilar eða sameiginlegir ábyrgðaraðilar með okkur eftir atvikum, svo sem lögmenn og endurskoðendur.
 • Til þjónustuveitenda vegna upplýsingatækniþjónustu fyrir tölvukerfi Orkusölunnar eða vegna annarrar þjónustu sem er nauðsynleg fyrir rekstur okkar.
 • Til þess að veita opinberum aðilum upplýsingar, svo sem lögreglu og dómstóla, þó aðeins í þeim tilvikum þar sem skylda hvílir á Orkusölunni að verða við slíkri beiðni lögum samkvæmt.
 • Til póstþjónustu á borð við Zenter.

Orkusalan áskilur sér rétt til þess að færa upplýsingar um viðskiptavini sína yfir í annað félag sem verður þá nýr ábyrgðaraðili ef Orkusalan verður hluti þess félags, svo sem við sameiningu eða sölu félagsins.

Orkusalan skuldbindur alla þriðju aðila til þess að tryggja öryggi persónuupplýsinganna og fara með þær í samræmi við lög. Við leyfum ekki þjónustuveitendum að nýta persónuupplýsingarnar í eigin tilgangi og heimilum þeim aðeins að vinna upplýsingarnar í ákveðnum tilgangi í samræmi við fyrirmæli okkar hverju sinni.

Flutningur utan Evrópska Efnahagssvæðisins

Orkusalan mun ekki flytja persónuupplýsingar um viðskiptavini sína til þriðju ríkja utan Evrópska Efnahagssvæðisins („EES“) nema það sé tryggt að upplýsingarnar njóti sambærilegrar verndar og innan EES eða samkvæmt sérstöku samþykki hverju sinni.

Ef það kann að vera nauðsynlegt að flytja upplýsingar til þriðju ríkja utan EES þá flytjum við þær aðeins ef fullnægjandi ráðstafanir hafa verið gerðar í því skyni til samræmis við persónuverndarlöggjöf, svo sem með því að nota staðlað samningsform sem hefur verið samþykkt af framkvæmdastjórn ESB eða með öðrum fullnægjandi hætti.

Öryggi persónuupplýsinga

Orkusölunni er annt um öryggi upplýsinga um viðskiptavini okkar. Orkusalan einsetur sér að framfylgja reglum um vernd og öryggi upplýsinga og hefur á sínum snærum sérfræðinga sem fylgja því eftir að gögn um viðskiptavini Orkusölunnar séu örugglega varin og komist ekki í hendur annarra en þeirra sem nauðsynlega þurfa að vinna með þau.

Við höfum gripið til viðeigandi öryggisaðgerða til að tryggja að upplýsingar um viðskiptavini okkar glatist ekki, komist í hendur þriðju aðila, eða taki breytingum.

Við stýrum aðgengi að upplýsingum og tryggjum að starfsmenn Orkusölunnar hafi undirritað trúnaðaryfirlýsingar og séu bundnir trúnaði um vitneskju og störf sín hjá Orkusölunni. Trúnaðarskylda hvílir á starfsmönnum, þrátt fyrir að látið sé af starfi hjá Orkusölunni. Brot á trúnaði varða brottrekstri og mögulega afskiptum lögreglu.

Þá höfum við sett okkur verklagsreglur til að bregðast við því ef öryggisbrot kunna að koma upp og munum tilkynna þér um slíkt öryggisbrot í samræmi við skyldu samkvæmt persónuverndarlöggjöf.

Réttindi þín í tengslum við persónuupplýsingar

Viðskiptavinir hafa við sérstakar kringumstæður á grundvelli nýrrar persónuverndarlöggjafar m.a. eftirfarandi réttindi:

 • Að óska eftir aðgangi að persónuupplýsingum um þig, og eftir atvikum að fá afrit af þeim persónuupplýsingum sem við vinnum um þig til að meta hvort við erum að vinna þær með lögmætum hætti.
 • Að óska eftir leiðréttingu á þeim gögnum sem við erum að vinna um þig. Þetta gerir þér kleift að leiðrétta ófullkomnar eða ónákvæmnar upplýsingar um þig, en við kunnum hins vegar að þurfa að fá staðfestingu á því að þær upplýsingar sem þú veitir okkur séu áreiðanlegar.
 • Að óska eftir því að við eyðum persónuupplýsingum um þig. Þetta gerir þér kleift að biðja okkr um að eyða eða fjarlægja persónuupplýsingar um þig þegar það er ekki lengur lögmæt ástæða fyrir okkur til að halda áfram að vinna með hana. Þú hefur einnig rétt á því að biðja okkur um að eyða eða fjarlægja upplýsingar um þig þegar þú hefur með réttmætum hætti mótmælt vinnslu persónuupplýsinga um þig eða ef við höfum unnið með upplýsingarnar með ólögmætum hætti eða okkur ber lagaskylda til að eyða upplýsingunum. Þessi réttur takmarkast þó af því að því að okkur gæti verið skylt að geyma upplýsingarnar samkvæmt lögum.
 • Að mótmæla vinnslunni þegar við erum að vinna upplýsingarnar á grundvelli lögmætra hagsmuna okkar eða þriðja aðila og aðstæður þínar eru þess eðlis að þú vilt mótmælta vinnslu okkar á þessum grundvelli þar sem þú telur að hún hafi áhrif á grundvallarréttindi þín og frelsi. Þú hefur einnig rétt á því að mótmæla þegar við erum að vinna persónuupplýsingar um þig í beinni markaðssetningu. Í einhverjum tilvikum getur verið að við getum sýnt fram á að hagsmunir okkar af því að vinna þessar upplýsingar séu þeim mun meiri en grundvallarréttindi þín og frelsi og því séu lögmætir hagsmunir fyrir vinnslunni.
 • Að óska eftir því að við takmörkun vinnslu persónuupplýsinga um þig. Þetta gerir þér kleift að óska eftir því að við við takmörkum vinnslu persónuupplýsinga um þig í eftirfarandi tilvikum: a) ef þú þú vefengir að persónuupplýsingar séu réttar, þangað til við höfum fengið tækifæri til að staðfesta að þær séu réttar, b) vinnslan er ólögmæt og þú andmælir því að persónuupplýsingunum sé eytt og ferð fram á takmarkaða notkun þeirra í staðinn, c) ef við þurfum ekki lengur á persónuupplýsingunum að halda fyrir vinnsluna en þú þarfnast þeirra til þess að stofna, hafa uppi eða verja réttarkröfur og d) þú hefur andmælt vinnslunni en við erum að bíða eftir sannprófun á því hvort lögmætir hagsmunir okkar gangi framar hagsmunum þínum.
 • Að óska eftir því að við flytjum persónuupplýsingar þínar til þín eða til þriðja aðila. Þetta gerir þér kleift að óska eftir því að við veitum þér, eða þriðja aðila sem þú hefur tilnefnt, persónuupplýsingarnar þínar á skipulegu, algengu, tölvulesanlegu sniði. Þessi réttur á þó aðeins við þegar um er að ræða upplýsingar sem þú hefur upphaflega látið okkur í té og vinnslan byggist á samþykki eða er nauðsynleg til þess að framkvæma samning við þig.
 • Heimilt er að afturkalla samþykki fyrir vinnslu hvenær sem er, þ.e. í þeim tilvikum sem við erum að byggja á vinnslu til þess að vinna persónuupplýsingar um þig. Þetta hefur hins vegar ekki áhrif á lögmæti vinnslu sem er framkvæmd áður en þú afturkallar samþykkið. Ef þú afturkallar samþykkið getur verið að við getum ekki veitt þér tiltekna þjónustu og munum við þá láta þig vita ef svo er á þeim tíma þegar þú afturkallar samþykkið.

Þessi réttindi eru þó ekki fortakslaus, og kann beiðni þinni að vera hafnað ef heimild er til þess í lögum eða vegna þess að vinnslan er nauðsynleg vegna réttinda félagsins og við teljum þau réttindi vega þyngra. Komi til þess að við höfnum beiðni þinni í heild eða að hluta munum við leitast við að útskýra á hvaða grundvelli.

Ef þú hefur einhverjar spurningar um meðferð persónuupplýsinga hjá okkur eða vilt nýta þér lögbundinn rétt þinn vinsamlegast hafðu samband okkur á orkusalan@orkusalan.is

Almennt kostar ekkert að fá aðgang að gögnum eða nýta þér réttindi þín, en við áskiljum okkur hins vegar rétt til þess að rukka sanngjarnt endurgjald ef beiðnin er augljóslega tilhæfulaus, endurtekin eða umfangsmikil. Að öðrum kosti getum við hafnað því að verða við beiðninni í þeim tilvikum.

Við gætum þurft viðbótarupplýsingar frá þér til þess að hjálpa okkur að staðfesta að þú sért sá sem þú segist vera, en það er hluti af öryggisráðstöfunum okkar til að tryggja að upplýsingarnar séu ekki afhentar óviðkomandi þriðja aðila.

Almennt reynum við að svara fyrirspurnum innan mánaðar en í einhverjum tilvikum kann þá að taka okkur lengri tíma að svara fyrirspurninni, t.d. ef hún er flókin eða ef um er að ræða fjölda fyrirspurna frá þér, en ef svo er látum við þig vita af því sérstaklega.

Þú átt ávallt rétt á að kvarta til Persónuverndar (www.personuvernd.is), en við myndum hins vegar kunna að meta það að þú gæfir okkur tækifæri fyrst til þess að leysa málið áður en þú hefur samband við Persónuvernd.

Tenglar á vefsíður þriðja aðila

Heimasíðan okkar kann að vera með slóðir á heimasíður hjá þriðju aðilum, eða nýta viðbætur og forrit frá þriðja aðila sem þú hefur samþykkt. Ef þú smellir á slíka slóð eða samþykkir slíkar tengingar frá þriðja aðila kann að vera að þriðju aðilar safni eða deili upplýsingum um þig í gegnum þá tengingu. Orkusalan hefur ekki stjórn á slíkum tengingum eða vefsíðum þriðju aðila og við berum ekki ábyrgð á persónuvernd eða öryggi persónuupplýsinga hjá þeim aðilum.

Þegar þú yfirgefur heimasíðuna okkar eða samþykkir viðbætur eða tengingar þriðju aðila hvetjum við þig til þess að kynna þér persónuverndarstefnu á þeim heimasíðum sem þú heimsækir eða þá skilmála sem um viðbætur eða tenginguna gilda eftir því sem við á.

Breytingar á þessari persónuverndarstefnu

Orkusalan áskilur sér rétt til þess að breyta persónuverndarstefnu þessari í samræmi við breytingar á viðeigandi löggjöf eða vegna breyting á meðferð persónuupplýsinga hjá félaginu, en við munum þó ekki takmarka lagaleg réttindi þín samkvæmt þessari persónuverndarstefnu. Allar breytingar sem kunna að verða gerðar á stefnunni taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á heimasíðu félagsins.

Það er mikilvægt fyrir okkur að persónuupplýsingar sem við vinnum um þig séu ávallt réttar og uppfærðar, endilega hafðu samband ef persónuupplýsingar breytast meðan á viðskiptasambandi okkar stendur.

Persónuverndarstefna þessi var sett þann 6. júlí, 2018.